TOUGH GUN Reamer Cutter Blade and V-Block Chart

Nozzle Part #Outside Diameter (O.D.)TT3A Reamer ModelTT3E Reamer ModelV-Block Part #Cutter Blade Part #
Nozzle Part #Outside Diameter (O.D.)TT3A Reamer ModelTT3E Reamer ModelV-Block Part #Cutter Blade Part #
401-4-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-42-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-44-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-45-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-46-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-47-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-48-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
401-6-501.062"TT3A106004TT3E106004TR-2150RCT-04
401-4-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
401-45-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
401-46-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
401-48-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-5-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-6-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-7-621.106"TT3A110601TT3E110601TR-2150RCT-01
401-72-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-8-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
401-81-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-87-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
401-9-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
401-4-750.938"TT3A093812TT3E093812TR-2150RC-12
401-5-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
401-6-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
401-7-751.106"TT3A110612TT3E110612TR-2150RC-12
451-6-500.938"TT3A093804TT3E093804TR-2150RCT-04
451-1-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
451-5-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
451-6-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
451-61-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
451-8-620.938"TT3A093801TT3E093801TR-2150RCT-01
451-81-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
451-87-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
451-1-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
451-5-750.938"TT3A093812TT3E093812TR-2150RC-12
451-6-750.938"TT3A093812TT3E093812TR-2150RC-12
650-5-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
650-6-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
650-5-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
650-6-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
651-5-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
651-6-621.062"TT3A106001TT3E106001TR-2150RCT-01
651-5-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12
651-6-751.062"TT3A106012TT3E106012TR-2150RC-12